Ofline
41198 days on xHamster
8953M profile views
95695K subscribers
25693 comments left

Xxx secxi erac

Et certc majorem fidem habebit Proto- collum, ab ipia parte fimul fubfirriptum, quam regiftratura, quae Aduarii folum fubieriptionc nju- % nitaeft.

* * Eflca Quodfiigitur eveniat,ut inftrumentum a regiftra- tura in quibusdam difcrepet , majorem tum pro- cul dubio regiftratura habebit hd em , letser , . Commodc enim,quac dc inftrumen- tis Notariorum diflerit carpzov.

Quam denuo, nemo non videt, ex voto haberi haut potuifle , nifi judex , utramque partem facis audiret , pars vero hoc ipfo judicem inftru- eret , fingulisque , quae negotium controverfumantecedebant, conco- mitabantur & (equebantur, circum- ftantiis , fidem conciliaret.

Proximum itaque erat, ut ftatus caufe controverfe, praevia accurata circumftantiarum cognitione , innotefceret judici , ne vel nocentem abfolveret, vel in- nocentem condemnaret.

V JE MODVM PRO CEDENDI IN IVDICIO REGVLARBM CONTINENT . ; Speciali- bus vero judiciorum ftatutis inhae- rere nolui, arbitratus, fore, ut ego huic argumento non fatisfacerem,- cum e contrario illi, quorum,lpe- cialia fcire, olim forlan intereft, faciliori ftudio ipfos fontes conu V lere poflint. Principiorum Practicorum partem, huic opello adjungere, vel V » .

" libet concederem copiam, quo, (i placeret, illa rriemoriae infervirent ,• - nae judicium excitarent. Apud animum igitur conftitui, ut ma- jori, quam conrveverunt alii, indu- ftria, peculiarem hujus argumenti proxime tra&ationem fufciperem , quam pro lubitu quilibet,' velut al- teram!

• Qitacunque autem ratione leges in ufum dedu- cantur, ipfa applicatio, vel prxteritum, vel futu- r um, rcfpicir. Imo po- ftremant, quae cavens dici coniueuit, prieprimisin • fuccum vertat & fanguinem ! hac ipfa vhi- • ce efficere poifit, ne damnum Vel ipfe, vel alius , A ••' t - facile Materialia negotiorum , fi Vjft confenti- cntes, five litigantes, concernat, prudenti plerumque cujuslibet arbitrio relinquun- tur. pro- bc difcernat fubfta^tialia a naturalibus,naruralia ab dccidcntahbus. : Illam partem theorericara, hanc Pra^ tfticam merito dixeris. De fcriptura interlineari & marginali adde quoquc WERNHBRVM P.f. Alter id egit, Lic varia variorum locorum ftatu- ta, eorumque concordiam & dhcor- dia exponeret. Alter ^axoniae tantum Ele&oralis recen- tifiimum .proceflum delineavit. Inde ab antiquis temporibus invaluit mos, ut Com- pendia concinnarent docentes, qua? Nec me deterruit, qui jamjam proftat, ejusmodi libellorum numerus fac magnus. ia atque alia ratione iter inftituunt; ita & Compilato- res in concinnandis opellis iuis di- v veria • Praefatio." _______ , •- lerfa ufi funt via.

Interim gratum, judicavi, inftitutum, ut cum Pra&icis principiis regulas Relationi ex A Caput I.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all

Xxx secxi erac introduction

Xxx secxi erac

Recent posts

19-Nov-2018 18:32
20-Nov-2018 04:14
20-Nov-2018 12:24